Caernarfon Ddoe/Caernarfon's Yesterdays headerY NAPOLEON

Yn y flwyddyn 1843 adeiladodd Humphrey Owen, Rhyddgaer, sgwner newydd 69 tunnell ar gyfer 6 o drigolion Caernarfon. Enwau'r perchnogion ydoedd: John Owen, Tŷ Coch (ei fab), William Thomas, Owen Edwards, Nehemiah Bracegirdle, John Jones a David Davies. Ni chysylltwyd enw Humphrey Owen ag adeiladu llongau cyn hynny,
Y Napoleon
Y Napoleon
ond daeth enw'r sgwner hon yn enw adnabyddus iawn yn Nghaernarfon a hi oedd yr unig long i gael ei lansio yn y dref yn ystod y flwyddyn honno. Ni wyddys pwy a ddewisodd yr enw na pha reswm a roddai am wneud hynny, ond i ni heddiw, anodd yw dyfalu pam y rhoddwyd enw cyn archelyn Prydain, sef 'Napoleon' arni, a hynny lai na 30 mlynedd ar ôl brwydr waedlyd Waterloo. Boed hynny fel y bo, daeth pobl Caernarfon i gysylltu enw'r sgwner â chyfenw yr ail ar restr y perchnogion, sef Thomas. William Thomas oedd Meistr cyntaf y 'Napoleon,' a bu'r teulu yn gysylltiedig â'r llong am ddegawdau lawer yn ystod y 19eg ganrif.

Roedd diwrnod lansio llongau ym Mhorthladd Caernarfon yn ystod y ganrif ddiwethaf yn ddydd o ddathlu, gyda'r adeiladydd yn rhoi gwledd i'w weithwyr yn un o westai'r dref, ond cyn i hynny ddigwydd arferid gwahodd offeiriad neu weinidog ar fwrdd y llong i gynnal gwasanaeth, a'r sawl a gafodd y fraint honno yn achos y 'Napoleon' oedd neb llai na'r bardd a'r emynydd enwog 'Caledfryn,' Y Parchedig William Williams, (1801-1869) gweinidog gyda'r Annibynwyr yng Nghapel Pendref. Adroddwyd yn y 'Carnarvon & Denbigh Herald' iddo draddodi pregeth yn y Gymraeg, ac wedi bendithio'r llong, cafwyd perl o englyn ganddo:

Y don na wged dani, - na chwerwed
Mellt na chorwynt wrthi;
Sêr a lloer wrth groesi'r lli
Tyner y bûnt ohoni.

Englyn a weddai i'r dim i'r achlysur, ac un sy'n mynegi deisyfiad pob morwr a phob un a oedd gan anwyliaid yn hwylio'r cefnfor. Mewn gair, gweddi ydyw sy'n erfyn ar i'r elfennau fod yn garedig tuag at y llong a'i chriw a'u cadw rhag peryglon y môr. Llong a hwyliai o amgylch yr arfordir (Coaster) oedd y 'Napoleon,' ond ni olygai hynny ei bod yn rhydd o deimlo fflangell y gwynt ac ambell foryn cynddeiriog, fel y profwyd sawl tro. Brodor o blwyf Llanbedrog yn Llŷn oedd ei Meistr cyntaf, William Thomas (1815 - 1874) ac yn ôl Cofrestr Lloyds, 1852, ceir ei fod erbyn hynny yn brif berchennog y sgwner yn ogystal, ac o'r flwyddyn 1855 hyd 1860 bu'n berchennog ac yn Feistr sgwner arall y 'Don Quixote' a gollwyd fis Ebrill, 1860. Credir mai dyma'r cyfnod y rhoes y 'Napoleon' yng ngofal ei frawd Capten Griffith Thomas (1822 - 1905), ac ar ôl colli'r 'Don Quixote' prynodd William Thomas sgwner newydd 120 tunnell, a adeiladwyd yn 1859 yn Bridport Harbour, Dorset, a galwodd hi yn 'Eleanor Thomas,' yr un enw â'i wraig.

Bu'n gapten ar yr 'Eleanor Thomas' o 1860 hyd at ganol 1872, pryd y trosglwyddodd yr awenau drosodd i'w fab hynaf William Robert Thomas, 27 oed. Credir mai ei reswm dros ymddeol yn gynnar oedd cyflwr ei iechyd, oherwydd bu farw ar Fehefin 19. 1874, yn 59 oed, ac er fod ei wraig a saith o'i blant wedi eu claddu ym mynwent Llanbeblig, yn ei hen gynefin yn Llanbedrog y claddwyd ef.

Goroeswyd ef gan ei ferch Margaret Ann, 32, oed, William Robert, 29 oed a David Charles, 15 oed. Mewn ewyllys dyddiedig Chwefror 8. 1873, ei ddymuniad oedd i rannu ei eiddo rhwng y tri, h.y. tri o dai yng Nghaernarfon, un ym mhlwyf Llanbedrog, a'r ddwy sgwner 'Eleanor Thomas' a'r 'Napoleon' ynghyd â'i arian. Er iddo enwi ei frawd Griffith Thomas fel un ysgutor nid oedd wedi ei gynnwys yn yr ewyllys, ond mewn atodiad i'r ewyllys wreiddiol, dyddiedig Mai 5. 1874, rhoes chwarter siâr yn y 'Napoleon' i Griffith a chwarter yr un i'w dri phlentyn ar yr amod ei fod yn talu chwarter y gost am y gwaith atgyweirio oedd angen ei wneud arni ar y pryd.

Ni wyddys pa ddealltwriaeth a gyrhaeddodd Griffith gyda phlant ei frawd, ond ei enw ef a roed ar ddogfennau fel perchennog y 'Napoleon' ar ôl 1874 hyd at 1891, pan ymddangosodd enw ei fab ieuengaf Robert Henry Thomas (1869 - 1961). Groser llwyddiannus ac adnabyddus yng Nghaernarfon oedd R.H. Thomas, Castle House, a brynodd fusnes J. R. Pritchard, gŵr enwog yn y dref, yn 1892.

O edrych yn ôl ar hanes y 'Napoleon,' prin y gellir dweud iddi hi na'r criw fu arni gael gyrfa ddidramgwydd, fel y dymunai y bardd Caledfryn yn ei englyn wrth ei lansio yn y flwyddyn 1843. Un enghraifft o hynny yw'r hyn a ddigwyddodd ar fordaith o Lundain am Portsmouth yn 1872. Roedd y 'Napoleon' heb for nepell o arfordir Margate, ac mewn gwynt cryf am 3 o'r gloch y pnawn ar Dachwedd 15. a dau o'r llongwyr yn ceisio tynnu'r 'boom' i mewn pan gariwyd i ffwrdd y 'jib boom' ac fe'u hyrddiwyd i'r môr. Nid oedd gobaith eu hachub gan mor arw oedd y tywydd fel na ellid cael rheolaeth ar y llong. Caed enwau'r ddau oddi ar Restr y Criw fel a ganlyn:

EnwOedranTref enedigolYmunodd a'r LlongSwyddAchos
William Williams35PwllheliHyd. 12 CaernarfonA.B.Boddi Tach. 15.
Hugh Roberts36Beaumaris*Hyd. 12 CaernarfonA.B.Boddi Tach.15.

*Yn ôl yr adroddiad yn y 'Caernarfon & Denbigh Herald,' Tachwedd 23. 1872, yn Traeth Coch, Môn, yr oedd ei gartref ar adeg y ddamwain.

Wedi cyrraedd Porstmouth, a'r 'Napoleon' bellach ddau longwr yn fyr, cyflogodd Capten Thomas ddau o wŷr lleol yno ar Dachwedd 21. a dengys Rhestr y Criw am y fordaith honno na chyrhaeddodd y sgwner borthladd Caernarfon tan Ionawr 1. 1873. Bywyd peryglus ac ansicr oedd bywyd y morwr, ac nid bob amser y cyfyngwyd y peryglon i fordeithiau.
Y Napoleon
Y Napoleon
Digwyddai damweiniau ar fwrdd llong hyd yn oed yn niogelwch yr harbwr, fel y cofnodwyd ar achlysur marwolaeth aelod o'r criw ar Awst 13. 1888. Gŵr o Nefyn, 50 oed, oedd y Mêt John Owen, a dyma oedd ei dynged yn ôl a ysgrifennodd Capten Griffith Thomas ar log book y 'Napoleon:' "I hereby certify that John Owen was working on board as a Mate during the vessel's stay in port at Caernarfon and fell overboard and was drowned."

Fel y dynesai diwedd y ganrif, daeth llai a llai o alw am lechi, a sylweddolwyd ei bod yn llawer rhatach i'w cludo ar y Rheilffordd nag ar y môr. Gostyngodd pris y llechi, a thalwyd llai i'r chwarelwyr am eu cynnyrch, ac aethant ar streic. Effeithiodd hyn i gyd ar y porthladd ac ar longau Caernarfon, ac o ganlyniad bu llawer ohonynt yn segur am gyfnodau hir. Mae'n fwy na thebyg mai dyma a ddigwyddodd i'r 'Napoleon' oherwydd nad oes gofnod iddi adael y porthladd ar ôl y flwyddyn 1891. Ei pherchennog, bryd hynny, oedd mab y Capten, sef Robert Henry Thomas, 1 Rhes Clarke, ond ei gyfeiriad o 1892 ymlaen oedd Castle House, 18, Stryd Fawr, Caernarfon.

Ceir cofnod pellach mewn llyfr a gedwir yn yr Archifdy yng Nghaernarfon, 'Record of Caernarfon Built Ships,' sy'n darllen fel a ganlyn:

Registered 'de nova' 27.10.1902, Liverpool. Converted to steamer.

Er gwneud ymholiadau pellach ni allai'r Amgueddfa Forwrol na'r Llyfrgelloedd Canolog yn Lerpwl ychwanegu dim at hanes y 'Napoleon' wedi iddi adael Caernarfon. Ond, mewn erthygl gan y colofnydd T. J. yn rhifyn Medi 26. 1924, o'r 'Caernarfon & Denbigh Herald,' cafwyd bod y sgwner wedi ei haddasu yn 'steam hulk' ac iddi gael ei defnyddio i gario cargo ar draws yr afon Merswy. Ychwanegodd iddi, yn ddamwieniol, fynd ar dân a chael ei dinistrio.

Diwedd annisgwyl i long o borthladd Caernarfon a fu'n wynebu peryglon y môr am dros 50 mlynedd, ac yn gorwedd yn segur ar lan Afon Seiont am ddegawd arall. Tybed beth a fyddai ymateb y bardd Caledfryn, pe byddai wedi cael byw?

© T. M. Hughes 2011